Livres pour les tests écrits des entretiens d’embauche

Voici une sélection de livres pour vous aider à vous entrainer pour divers tests écrits  lors des entretiens d’embauche au Japon.

Saishin Saikyo No Tekisei Kensa Clear Mondai Shu'18 Nemban / Seibido Shuppan
Shushoku Shiken Kore Dake Oboeru Tekisei Kensa Speed Kaiho'18 Nemban / LLE / Cho
SPI 3 Seikaku Tekisei Kensa Kon Dake! 2018 Nendo Ban / Shushoku Shiken Joho Kenkyu Kai / Cho
Shushoku Shiken Ni Yoku Deru Tekisei Tekishoku Mondai 2018 Nendo Ban / Shushoku Taisaku Kenkyu Kai / Hen
Semmon Gakkou Sei No Tame No Shushoku Tekisei Kensa 2018 Nendo Ban / Hitotsubashi Shoten
Success! Tekisei Kensa Web Test Hikki Shiken 2018 Nendo Ban / Nakamura Kazuki / Cho Morita Motoyuki / Cho
Ikki Ni Naitei! Tekisei Kensa Saitan Koryaku Ichimonitto 2018 Nendo Ban / Kunigami Naoko / Cho
Shiko Ryoku De Gokaku! Koritsu Nakadaka Ikkan Ko Tekisei Kensa Taisaku Mondai Shu Sansu Teki Bunya / Waseda Shingaku Kai / Cho
Kosatsu Ryoku De Gokaku! Koritsu Nakadaka Ikkan Ko Tekisei Kensa Taisaku Mondai Shu Rika Teki Bunya / Waseda Shingaku Kai / Cho
Bunseki Ryoku De Gokaku! Koritsu Nakadaka Ikkan Ko Tekisei Kensa Taisaku Mondai Shu Shakai Teki Bunya / Waseda Shingaku Kai / Cho
Meikai! SCOA Sogo Tekisei Kensa 2017 Nendo Ban / Shushoku Shiken Joho Kenkyu Kai / Cho
Meikai! SCOA Sogo Tekisei Kensa 2017 Nendo Ban / Shushoku Shiken Joho Kenkyu Kai / Cho
Gijutsu Shi Daichi Ji Shiken Kiso Tekisei Kamoku Kanzen Kaito 2016 Nemban / Omusha / Hen